Vota/97Bale/17Runa?77Xuna%82Qori!91Nona(21
Nado=94Naliž66Nula$64Tufi&86Huho(41Lega$79